SqlSugarClient和SimpleClient 返回

求助
5 132
该叫什么 冷鸳 发布于2周前
悬赏:5 飞吻

_CurrentDb_A = new SimpleClient<T>(Db);

_CurrentDb_B = new SimpleClient<T>(Db);

Db是SqlSugarClient

_CurrentDb_A和_CurrentDb_B是否是共享一个数据库链接

热忱回答5

 • 共享的 只要Db是一个是共享的

  0 回复
 • @fate stay night

  try

  {

      _CurrentDb_A.BeginTran();

      _CurrentDb_A.func();

      _CurrentDb_B.func();

      _CurrentDb_A.CommitTran();

  }

  catch(Exception ex)

  {

      _CurrentDb_A.RollbackTran();

  }

  那这边使用_CurrentDb_A 提交的事务中包含_CurrentDb_B的方法,事务回滚并没有回滚_CurrentDb_B的操作是为什么

  0 回复
 • @冷鸳:那肯定你传的Db不是一个  0 回复
 • 片面的代码看不出结果,你可以写一个控制台DEMO我给你看

  0 回复
 • var db=Db;

  var _CurrentDb_A = new SimpleClient<T>(db);

  var  _CurrentDb_B = new SimpleClient<T>(db);


  你可以这样写保存DB肯定是一个


  0 回复

版块

学习文档

新注册

发布达人

回贴达人